By - sayhello

中天城投:2013年年度报告_中天城投(000540)

图案:土著人   总旷日持久的:手写本。 贴纸形成化:手写本

Zhongtian市开票:2013岁入

  检查PDF原文

公报日期:2014-04-22
通路城投集团股份有限公司2013岁入全文
1

通路城投集团股份有限公司
2013 岁入
对2014-02公报
2014 在04个月
通路城投集团股份有限公司2013岁入全文
2
上弦? 要紧迅速的、记入名单内和界说?
董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级政府部门的保证书岁入的愿意的。
真实、精确、完成,不注意虚伪记载、给错误的劝告性陈说或值得注意的省略,并防备身体的和
叙述的法律责任。
除董事那一边,那个董事列席董事会降神会,亲自思索年度降神会。
导演的名字不注意涌现身体的 未列席董事的人 为什么不亲自接合处降神会呢? 收货人姓名
林云 董事 因公月动差 吴道永
由董事会经过的利润分配的思索公司:以 31 2013年12月 日本公共
咱们的总死刑的基数,每10股派发现钞股息给每一位配偶 元(含税),0定钱
股权证券(含税),不养育本钱存量。
罗宇平,公司负责人、在会计职业和他支亮的一体负责人负责人 会计职业主
政府部门的) 王正龙的资格:确保真实岁入打中财务交谈、精确、完成。
通路城投集团股份有限公司2013岁入全文
3
记入名单内
上弦 要紧迅速的、记入名单内和解说 ........................................................................................................................................................... 2 ?
另外的节 公司简介 ................................................................................................................................................................................... 6 ?
第三链杆 会计职业datum的复数和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 8 ?
第四音级节 董事会交谈 ............................................................................................................................................................................. 10 ?
第五节 要紧事项 ................................................................................................................................................................................. 23 ?
六年级节 股权证券和配偶的变化 ............................................................................................................................................................. 32 ?
第七节 董事、监事、高级政府部门的和传教的 .............................................................................................................................. 37?
第八溪 公司管理 ................................................................................................................................................................................. 45 ?
第九节 家庭般的温暖把持 ................................................................................................................................................................................. 49 ?
第十节 财务交谈 ...........................................................................................................

发表评论

Your email address will not be published.
*
*